sábado, 17 de diciembre de 2011

L. galega

[Gal.]

     O galego é unha lingua románica falada, principalmente, en Galiza (España). Tamén se fala noutros lugares de España, como o Bierzo ou Eo-Navia. En Eo-Navia, o galego de alá está en proceso de asturización (é dicir, adquirindo características do bable), e é chamado "eonaviego" (un dos seus nomes). Ademais, debido a emigración, o galego fálase tamén en Barcelona e Madrid (no ámbito familiar), pero cómpre destacar Latinoamérica onde o galego influi moito en certos casos do español (é o exemplo de "lavar a louza/ lavala louza, que nalgúns países din "lavar la loza") e a Universidade de Santiago está investigando este feito.
     Bos Aires (Arxentina) é o lugar máis destacado onde falan galego, en cambio, tamén hai outros sitios e son chamados popularmente "provincias galegas" fóra de España, é o caso de Caracas (Venezuela) ou A Habana (Cuba) ou mesmo Brasil, onde se dá o fenómeno de lustrapo.
     Non é moi correcto falar de "portugués da Galiza" porque non é portugués, en cambio, a súa similitude ben dada porque é o mesmo diasistema.
     Das 6.700 linguas máis ou menos que hai no mundo, o galego ocupa o posto número 146 na lista mundial. Un posto moi bo tendo en conta a cantidade de linguas que hai no mundo.

      [Esp.]

     El gallego es una lengua romance hablada, principalmente, en Galicia (España). También se habla en otros lugares de España, como el Bierzo o Eo-Navia. En Eo-Navia, el gallego está en proceso de asturización (es decir, adquiriendo características del bable), y es llamadao eonaviego (uno de sus nombres). Además, debido a la emigración, el gallego también se habla en Barcelona y Madrid (en el ámbito familiar), pero compre destacar Latinoamérica donde el gallego influyó mucho en ciertos casos del español (es el ejemplo de "lavar a louza/lavala louza, que en algunos países dicen "lavar la loza", que significa lavar la vajilla) e la Universidad de Santiago está investigando este hecho.
     Buenos Aires (Argentina) es el lugar más destacado donde hablan gallego, en cambio, también hay otros sitios y son llamados popularmente "provincias gallegas" fuera de España, es el caso de Caracas (Venezuela) o La Habana (Cuba) o incluso Brasil, donde se da el fenómeno de lustrapio.
     No es muy correcto hablar de "portugués de Galicia" porque no es portugués, en cambio, su similitud viene dada porque es el mismo diasistema.
     De las 6.700 lenguas más o menos que hay en el mundo, el gallego ocupa el puesto número 146 en la lista mundial. Un puesto muy bueno teniendo en cuenta la cantidad de lenguas que hay..

[Pt.]

     O galego é uma língua românica falada, principalmente, na Galiza (Espanha). Também se fala noutros lugares de Espanha, como o Bierzo ou Eo-Navia. Em Eo-Navia, o galego de alá está em processo de asturização (é dizer, adquirindo características do bable), e é chamado "eonaviego" (um dos seus nomes). Ademais, devido a emigração, o galego fala-se também em Barcelona e Madrid (no âmbito familiar), mas é preciso destacar Latinoamérica onde o galego infundiu muito em casos do espanhol (é o exemplo de "lavar a louza/lavala louza, que em alguns países dizem "lavar la loza" que quer dizer lavar a louça) e a Universidade de Santiago está investigando este facto.
     Bons Ares (Argentina) é o lugar mais destacado onde falam galego, em mudança, também há outros sítios e são chamados popularmente "províncias galegas" fora de Espanha, é o caso de Caracas (Venezuela) ou Havana (Cuba) ou  mesmo Brasil, onde se dá o fenômeno de lustrapo.
     Não é muito correcto falar de "português da Galiza" porque não é português, em mudança, a sua semelhança bem dada porque é o mesmo diassistema.
     Das 6700 línguas mais ou menos que há no mundo, o galego ocupa  posto número 146 na lista mundial. Um posto muito bom tendo em conta a quantidade de línguas que há no mundo.


Fontes: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_gallego
http://gl.wikipedia.org/wiki/Lingua_galega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diassistema
http://gl.wikipedia.org/wiki/Diasistema

No hay comentarios:

Publicar un comentario