lunes, 18 de junio de 2012

Lección 5 e 10: os números

Determinantes numerais
Cardinais
1 un, unha
2 dous, dúas
3 tres
4 catro
5 cinco
6 seis
7 sete
8 oito
9 nove
10 dez
11 once
12 doce
13 trece
14 catorce
15 quince
16 dezaseis
17 dezasete
18 dezaoito
19 dezanove
20 vinte

21 vinte e un, vinte e unha
22 vinte e dous, vinte e dúas
23 vinte e tres
24 vinte e catro
25 vinte e cinco
26 vinte e seis
27 vinte e sete
28 vinte e oito
29 vinte e nove
30 trinta
31 trinta e un, trinta e unha
32 trinta e dous, trinta e dúas
33 trinta e tres
34 trinta e catro
...
40 corenta
...
50 cincuenta
60 sesenta
70 setenta
80 oitenta
90 noventa
100 cen
101 cento un, cento unha
102 cento dous, cento dúas
103 cento tres
104 cento catro
...
110 cento dez
...
200 douscentos
300 trescentos
400 catrocentos
500 cincocentos, quiñentos
600 seiscentos
700 setecentos
800 oitocentos
900 novecentos
1 000 mil
1 001 mil un, mil unha
1 002 mil dous, mil dúas
1003 mil tres
...
2 000 dous mil, dúas mil
3 000 tres mil
...
1 000 000 un millón

Ordinais (todos teñen feminino)
1 primeiro/a
2 segundo
3 terceiro
4 cuarto
5 quinto
6 sexto
7 sétimo
8 oitavo
9 noveno
10 décimo
11 décimo primeiro; undécimo
12 décimo segundo; duodécimo
13 décimo terceiro
14 décimo cuarto
15 décimo quinto
...
20 vixésimo
21 vixésimo primeiro
22 vixésimo segundo
23 vixésimo terceiro
24 vixésimo cuarto
 ...
30 trixésimo
40 cuadraxésimo
50 quincuaxésimo
60 sesaxésimo; sexaxésimo
70 septuxésimo
80 octoxésimo
90 nonaxésimo
100 centésimo
1 000 milésimo
1 000 000 millonésimo


Partitivos (todos teñen feminino)
2 medio/a
3 tercio; terzo
4 cuarto
5 quinto
...
10 décimo
11 onceavo
12 doceavo
13 treceavo
14 catorceavo
15 quinceavo
...
20 vinteavo

---

50 cincuentavo
100 centésimo
...
200 dous centésimos
300 tres centésimos
...
1 000 milésimo
1 000 000 millonésimo

Multiplicativos
2 Dobre
3 triplo
4 cuádruplo
5 quíntuplo
6 séxtuplo
7 séptuplo
8 óctuplo
9 nónuplo
10 décuplo


No hay comentarios:

Publicar un comentario